Publikoval: admin | 9 júna, 2011

Kolektívne vyjednávanie II. kolo

08.06.2011 – II. kolo kolektívneho vyjednávania dňa 08.06.2011 v Žiari nad Hronom.

Prítomní:

Za vedenie: Mgr. Kubáňová, Ing. Hoghová, p. Imriš, Ing. Kamarásová

Za SOZ ZaSS : Mgr. Szalay, JUDr. Laufíková

Za odbory : MUDr. Dragijská, Mgr. Dulovicsová, Ing. Fraňo

 

Rokovanie prebiehalo od 9:30 – 13:00

Dr. Dragijská uviedla stretnutie II. kola kolektívneho vyjednávania.

Dr. Laufíková zrekapitulovala predošlé kolo kolektívneho vyjednávania zo 6.4.2011, vyžiadala zápis z predošlého vyjednávania – doteraz nedodaný.

Vedeniu NaP n.o. predložila Porovnanie priemerných miezd zamestnancov zdravotníckych zariadení podľa zriaďovateľskej pôsobnosti a právnej formy za rok 2010.

Upozornila že priemerné mzdy v nemocnici za r. 2010 v kategórii sestra, ktoré nám na poslednom sedení dňa 6.4.2011 podľa Výročnej správy za rok 2010 dodal Ing. Kubáň, sú ďaleko nižšie ako je slovenský priemer v zaradeniach n.o.

V zápätí nám boli dodané nové podklady o priemerných mzdách z najnovšej Výročnej správy za rok 2010.

Ing. Hogová vysvetlila deficit finančných prostriedkov spôsobený aktuálnym stavom v rezorte zdravotníctva v SR (odvodový systém, platby štátu za poistenca, zmluvy s poisťovňami)

Aj napriek snahe zdravotných poisťovní znížiť mesačné limity sa podarilo zachovať objem zazmluvnených výkonov bez rušenia terajšieho stavu.

Celková strata NaP n.o. v r. 2010 a 2011/Q1 je pomerne vysoká, na ktorej sa najväčšou mierou podieľa VšN Rimavská Sobota, viď Výročná správa NaP n.o. za rok 2010. Spomínaná strata je spôsobená aj nenapĺňaním zazmluvnených výkonov.

Počet zamestnancov aj napriek prepadu ostal nezmenený, fluktuácia je minimálna, neradi by prišli o žiadneho zamestnanca od lekára po upratovačku.

Pani inžinierka sa taktiež vyjadrila, že treba zlepšiť komunikáciu so zamestnancami, načo reagoval p. Imriš, že komunikácia v RS je dobrá, mesačne absolvuje cca 130 pracovných stretnutí.

Od januára prišlo k zníženiu Tarify 2, aby sa zachovala plošná zamestnanosť.

Stále naša n.o. nemá vážne exekučné záväzky, ani podĺžnosti v Sociálnej poisťovni.

MUDr. Dragijská skonštatovala, že máme omnoho viac hospitalizácií v RS ako v ZH, tak prečo sme braní že pracujeme menej a klesajú nám čisté mzdy?

Dr. Laufíková tiež prízvukovala potrebu komunikovať so zamestnancami efektívnejšie.

Mgr. Kubáňová poznamenala, že v rokoch 2009 – 2011 bol zaznamenaný nárast mzdových nákladov aj napriek nepostačujúcej výkonnosti.

MUDr. Dragijská kritizovala nesprávne nastavené limity a stropy Tarify 2, ktorá je týmto demotivujúca.

Potom sa pristúpilo k prejednávaniu jednotlivých článkov novej KZ s výnimkou mzdovej časti, ktorá už bude predmetom rokovania na najbližšom stretnutí, ktoré je plánované na 28.07.2011 v Rimavskej Sobote.

Výbor ZO

Ďakujeme všetkým, ktorí nám prejavili podporu

Advertisement
Publikoval: admin | 9 júna, 2011

Napísali o nás

7.jún 2011 –  Dnes v popoludňajších hodinách sa uskutoční pracovné stretnutie výboru ZO pri NsP v Rimavskej Sobote s JUDr. M. Laufikovou a predsedom zväzu Mgr. A. Szalayom. Príprava na kolektívne vyjednávanie o KZ, ktoré sa uskutoční s vedením nemocnice na pôde NsP v Žiari nad Hronom v stredu 8. 6. 2011 od 9 h.

Zdroj: http://www.sozzass.sk

Publikoval: admin | 6 júna, 2011

Zmena miesta kolektívneho vyjednávania

06.06.2011 – Z rozhodnutia vedenia sa plánované stretnutie s odborovou organizáciou a zástupcami SOZ bude konať v Žiari nad Hronom dňa 08.06.2011 o 9:00. Príďte nás podporiť svojou účasťou.

Publikoval: admin | 25 mája, 2011

Odpoveď na odklad rokovania o KZ

25.05.2011 – List odoslaný Mgr. Kubáňovej, na vedomie p. Imrišovi

Vážená pani magisterka !

 V súvislosti so zrušením plánovaného rokovania o kolektívnej zmluve za účasti zástupcov SOZ v Bratislave si Vás dovoľujeme upozorniť, že tento spôsob jednania vyhrocuje už aj tak napätú situáciu v „našej“ nemocnici. Nespokojnosť zamestnancov bola prezentovaná na aktíve zamestnancov dňa 5.4.2011 a tiež na poslednej gremiálnej porade primárov dňa 24.05.2011.

Do Vami určeného termínu rokovania 8.6.2011 Vás preto žiadame o prehodnotenie finančnej situácie a nájdenie rezervy pre riešenie platových podmienok zamestnancov. Tento termín považujeme za hraničný, v opačnom prípade nevylučujeme organizovanie protestných akcií, prípadne medializáciu nahromadených neriešených problémov v našej nemocnici.

Nakoľko došlo k výraznému posunutiu termínu rokovania, v najbližších dňoch Vám predložíme návrh mzdovej časti KZ.”

Výbor ZO

Odoslané dňa 25.05.2011

Publikoval: admin | 13 mája, 2011

Kolektívne vyjednávanie

13.05.2011 – Mgr. M. Kubáňová telefonicky potvrdila termín ďalšieho kola kolektívneho vyjednávania, ktoré sa uskutoční 25.05.2011 o 13:00.

Výbor ZO

Publikoval: admin | 13 mája, 2011

MDS

12. máj – Medzinárodný deň zdravotných sestier

 Medzinárodný deň sestier si celý svet pripomína 12. mája a je spomienkou na priekopníčku a zakladateľku moderného ošetrovateľstva Florence Nightingalovú.

Zdravotná sestra, sestra, ošetrovateľka, stredný zdravotnícky personál, sestra s vysokou školou. To všetko sú pomenovania jedného povolania – poslania. Poslania človeka, ktorý nezištne pomáha. Pomáha komu? Chorým ľuďom s rôznou diagnózou, chronicky chorým ľuďom, dospelým, deťom, rodičom chorých detí, príbuzným, zdravým ľuďom prostredníctvom primárnej prevencie, ľuďom v terminálnom štádiu ich života, dokonca sa postarajú o mŕtve telo, pozostalých a ďalších a ďalších, kto ich pomoc potrebuje.

Všade nájdete tieto bytosti, ktoré väčšinou s úsmevom na tvári, obrovskou energiou a ochotou sa vždy pristavia a podajú pomocnú ruku, keď o ňu požiadame. A práve ľudská ochota, vľúdnosť a samozrejme nezabudnuteľný úsmev dokážu zázraky. A to všetko sa dokáže ukrývať v tomto úžasnom povolaní – poslaní.

Publikoval: admin | 22 apríla, 2011

Veľká noc

Veľa vône koláčikov,
ešte viacej korbáčikov,
dobré vínko do skleničky,
veľa vody zo studničky.
Veselú veľkú noc Vám všetkým želá

Výbor ZO

Publikoval: admin | 12 apríla, 2011

Podpisová akcia 2011/04

12.04.2011 – Po dnešnej konzultácii s právnikmi SOZ a na základe odkladu kolektívneho vyjednávanie za mzdovú časť KZ v najbližších dňoch pripravujeme:

1. krok – Podpisová akcia za podporu vyjednávania o všetkých častiach KZ (aj mzdovej).

Prostredníctvom úsekových dôverníkov Vám bude doručený list podpisovej akcie. Prosíme Vás o vyjadrenie svojej podpory.

Výbor ZO

Publikoval: admin | 6 apríla, 2011

7.4.2011 Mimoriadna porada úsekových dôverníkov

7.4.2011Zvolávame mimoriadnu poradu úsekových dôverníkov dňa 7.4.2011 o 13:30 v seminárnej miestnosti A bloku (3. poschodie).

Výbor ZO

Publikoval: admin | 6 apríla, 2011

6.4.2011 Rokovanie odborov s vedením

6.4.2011 Za účasti p. riaditeľa Ing. R. Kubáňa a zástupcu riaditeľa S. Imriša začal výbor OZ pri VN RS za prítomnosti delegovaných zástupcov SOZ s rokovaním o kolektívnej zmluve (KZ) na rok 2011.

Rokovanie prebiehalo od 13:00 – 15:15.

Pán riaditeľ nám predložil hospodársky výsledok za rok 2009 a 2010 a priemerné mzdy zamestnancov podľa kategórií za roky 2007 – 2010. Zároveň oznámil, že po opakovaných rokovaniach so VšZP nie je uzatvorená zmluva od 1.4.2011, pretože neakceptoval návrh poisťovne na zníženie objemu o 18.000 € / mes. Objem financií na základe podpísanej zmluvy s poisťovňou Dôvera je znížený o 1% oproti poslednému obdobiu.

Zástupcovia zamestnancov predložili sumár všetkých návrhov o mzdovej časti KZ na rok 2009 – 2010 a požiadali zamestnávateľa rokovať o možnosti zvýšenia miezd pre I. – VI. stupeň.

Zmluvné strany si vzájomne vymenili názory a argumenty, avšak k rokovaniu o jednotlivých článkoch návrhu KZ nedošlo.

Zamestnávateľ vyslovil presvedčenie, že by bolo nezodpovedné navýšiť mzdy zamestnancov v čase, keď nemocnica je v strate a nemá zmluvu so VšZP. Zároveň sa zamestnávateľ zaviazal prípadné navýšené prostriedky nad rámec zmluvy z r. 2010 využiť výhradne na zvýšenie tarifných miezd vybraných skupín zamestnancov (sestry). Preto odporúča kolektívne vyjednávanie o mzdovej časti presunúť na 3. kvartál 2011, konkrétne po 1.7.2011, dokedy by mali byť podpísané nové zmluvy so VšZP. Dovtedy bude predmetom rokovania textová časť KZ za účasti Mgr. M. Kubáňovej, S. Imriša a právničky n.o.

Výbor ZO

« Newer Posts - Older Posts »

Kategórie